Phần mềm hệ thống quản lý về ngân sách tiền lương danh cho các cơ quan nhà nước và trong tỉnh Bình Định